تبلیغات
تست هیدرواستاتیک خطوط لوله - تست هیدرواستاتیک

تست هیدرواستاتیک

 

نوشته شده توسط:مصطفی احمدی

کلیات

1-1 . آزمایشات زیر بعد از اتمام عملیات لوله گذاری و قبل از بهره برداری آنها انجام میگردد توضیح اینکه خطوط لوله هائی قابل ازمایش هستند که در عمق بیش از 40 سانتیمتری زیر خاک مدفون باشند.

2-1 . دستگاهها، وسائل و ابزار مورد لزوم آزمایش که میبایست توسط پیمانکار تهیه گردد عمدتا بشرح زیر بوده ولی محدود به آنها نخواهد بود :

_ اتصالات کمکی موقت نظیر شیرها و فلنج ها و غیره

_ پمپ های مختلفه جهت پر نمودن و بالا بردن فشار داخل لوله مخازن آب و سوخت

_ وسائل اندازه گیری فشار و درجه حرارت

_ وسائل ثبت کننده فشار و درجه حرارت

_ فشار سنج وزنه ای

­_ اب مصرفی

_ فیلتر اب

_ مواد ضد زنگ، ضد یخ و خشک کننده و وسائل تزریق این مواد به خط لوله

_ ژنراتوربرق

_ وسائل و دستگاههای لازم برای حمل و نقلا از قبیل ساید بوم و غیره

_ وسائل و لوازم ایمنی مورد لزوم

_ توپک اندازه گیر و توپک یاب

_ تله های موقت فرستنده و گیرنده توپک

_ وسائل مورد لزوم تعمیرات احتمالی ناشی از آزمایش مانند موتور جوش و غیره

3-1 .توپک های پر کننده، تمیز کننده، تخلیه اب

4-1 . آزمایشهائی که باید انجام گیرد :

 الف – ازمایش مقاومت لوله

ب – ازمایش نشتی

ج – ازمایش تقاطع ها

د – ازمایش شیرها
5-1 . برنامه آزمایشات هیرو استاتیکی

_ پیمانکار موظف است برنامه جز بجز آزمایشات را حداقل 15 روز قبل از شروع تهیه و از طریق مهندس یا نماینده او به تایید بازرس فنی برساند.

بدیهی است کلیه ازمایشات بایستی طبق برنامه تایید شده انجام گیرد.

_ علاوه بر برنامه آزمایشات هیدرو استاتیکی پروفیل خط لوله اجرا شده و همچنین محلهای جدایش و قسمتهائی که میبایست بطور جدا ازمایش شوند نیز اماده گردد.

_ کلیه ازمایشات هیدرواستاتیکی بایستی در حضور مهندس یا نماینده او ، بازرس فنی و نماینده واحد بهره برداری کننده ( ناظرین ازمایش ) انجام پذیرد و میبایستی نامردگان حداقل یک هفته قبل، از ازمایش مطلع گردند.

_ تسهیلات استقرار مستمر ناظرین بر ازمایش بایستی توسط پیمانکار درمحل و در طول مدت ازمایش تامین شود.

6-1 . رعایت مسائل ایمنی :

ازنظر ایمنی پیمانکار باید کلیه جوانب امور رد در نظر گرفته و مشار الیه مسئول هر گونه حادثه ای ، ناشی از عملکرد ناشی از عملکرد ناایمن که در طول آزمایشات اتفاق خواهد افتاد میباشد.

7-1 . ازمایش شیرها و اتصالات کمکی موقت:

کلیه شیرها و اتصالات لازم برای نصب دستگاههای اندازه گیری  و تخلیه اب بایستی قبلا مورد ازمایش قرار گیرد.

8-1 . اطمینان از درست کار کردن دستگاههای اندازه گیری:

کلیه دستگاههای اندازه گیری بایستی توسط شرکت ملی گاز ایران با یک سازما ن مورد تایید شرکت ملی گاز ایران کنترل شده و برای انها گواهی صحت کار صادر گردد. این گواهی در موقع شروع ازمایشات بایستی از طریق مهندس یا نماینده او به بازرس فنی ارائه گردد.

9-1 . اتصالات جوشی بعد از ازمایش :

بعد از ازمایش چنانچه شیرهای تخلیه موقت روی خط بعبیه شده باشد بایستی لوله را از دو طرف شیر بریده و قطعه لوله ای که قبلا در کارگاه مورد ازمایش قرار گرفته بجای قطعه لوله بریده شده جوش داده شود و از تمام جوشهای رادیوگرافی بعمل اید.

10-1 . تعمیرات:

پیمانکار بایستی در موقع ازمایشات هر گونه تعمییری که لازم باشد انجام داده و حتی اگر ازمایش مورد قبول واقع نگردد بایستی از خط رفع عیب نموده و انرا مجددا اماده ازمایش نماید.

11-1 . گزارش نهائی مراحل انجام ازمایش:

بعد از اتمام انجام کلیه عملیات پیمانکار بایستی گزارش نهائی و کامل تهیه و بانضمام کلیه اصل نمودارها به مهندس یا نماینده او تحویل نماید.

2- روش کلی آزمایش خطوط لوله که با فشار بیشتر از 5 کیلوگرم کار میکنند:

1-2 . مشخصات دستگاهای اندازه گیری:

1-1-2 . فشار سنجها :

): PRESSURE RECORDERالف – دستگاههای ثبات فشار (

حدود کار این دستگاه بایستی از صفر تا 2000 و دقت کار ان  5. پوند بر اینچ مربع بوده و کاغذ ثبت نمودار تغییرات فشار ان از نوع 24 ساعته و دستگاه هفته کوک باشد.

): PREDDURE GAUGEب- فشار سنج مدل ساعتی (

حدود کار این نوع فشار سنج ها از صفر تا 2000 و دقت ان بایستی یک پوند بر اینچ مربع باشد.

): DEAD EEIGHT TESTERج- دستگاه فشار سنج وزنه ای (

حدود کار این دستگاه از 5 تا 2000 و دقت ان 1. پوند بر اینچ می باشد.

2-1-2. حرارت سنج ها:

): TEMPERATURE RECORDERالف- دستگاههای ثبات درجه حرارت (

  حدود کار این دستگاه از منفی 20 درجه فارنهایت الی 150 درجه فارنهایت و دقت ان 5. درجه فارنهایت خواهد بود.

ب- میزان الحراره جیوه ای

حدود کار 20- الی 150 درجه فارنهایت و دقت ان 1. درجه فارنهایت برای دقت و سهولت کار میتوان از ترمومترهای الکترونیکی استفاده کرد.

3-1-2. سایر دستگاهها

_ فیلتر اب بااندازه چشمه 150 میکرون

_ پمپ پر کنننده:

این پمپ با توجه به موقعیت و وضعیت، قطر و مسیر خطوط از نظر پستی و بلندی انتخاب میگرددف بطوریکه خط لوله با سرعت ثابت پانزده متر در دقیقه پر شود تا از بوجود امدن کیسه های هوا جلوگیری گردد.

_ پمپ فشار قوی:

این پمپ بایستی فشار لازم را برای ازمایش هیدرواستاتیکی با دبی مناسب تامین نماید.

کنتور اب :

جهت اندازه گیری مقدار اب مصرفی

2-2. نصب دستگاههای اندازه گیری:

الف- دستگاههای ثبات بایستی در محل (چادر،کاروان) ثابت و بدون لرزش نصب گردند که تغییرات درجه حرارت روی انها حداقل ممکنه باشد.

ب- در فاصله 30 متری از ابتدا و انتهای خط لوله یا شبکه روی لوله را برداشته و سطح انرا از مواد عایقی کاملا پاک نموده و قسمت حساس دستگاه حرارت سنج ثبات را روی محل پاک شده قرار داده و مقداری پشم شیشه بطوریکه کاملا انرا پوشانده بطوریکه هم سطح اطراف گردد.

ج- بایستی محل مناسبی برای نصب پمپهای پر کننده و فشار قوی ، فیلتر اب و دستگاه اندازه گیری مقدار اب داخل شده به خطوط لوله و دستگاهها ارسالل و دریافت توپکها در نظر گرفته شود.

3-2. تمییز کردن خط :

پس از پایان عملیات احداث خط لوله بایستی ان را توسط هوای فشرده و توپک تمییز کنننده کاملا تمیز نموده و از طریق مهندس یا نماینده او به تایید بازرس فنی برسد.

4-2. عبور دادن توپک اندازه از داخل لوله :

الف- در خطوط لوله ای که بایستی در طول بهره برداری با توپک تمیز کننده مخصوص زمان بهره برداری تمیز شوند برای حصول اطمینان از یکنواختی قطر داخلی لوله در طول خط انجام عملیات توپک اندازه ضروری میباشد. این عمل پس از تمیز کردن خط لوله انجام میگردد.

ب – قطر صفحه جلوی پیگ بایستی 95 درصد قطر داخلی لوله باشد پس از خروج توپک اندازه از خط چنانچه وضع مطلوبی داشته باشد، پس از تایید بازرس فنی از ان عکسبرداری بعمل امده و عکس ان در پرونده ضبط خواهد شد ، در غیر اینصورت بایستی اشکالات خط مرتفع و مجددا توپک اندازه استفاده شده تا وضع توپک خروجی رضایت بخش باشد.

5-2 . پر کردن خط :

ابتدا بایستی مقداری معادل حجم 100 متر از طول لوله را از اب پر کرده سپس توسط توپک پر کننده و پمپ تمام قسمت مورد ازمایش را از اب پر نمود. فشار اب خروجی پمپ بحدی باید باشد که بتواند توپک را با سرعت ثابت 15 متر در دقیقه به جلو براند. حجم اب جلوی پیگ در مواردیکه اختلاف ارتفاع زیاد باشد بسته بمورد افزایش خواهد یافت. پس از رسیدن توپک به انتهای قسمت مورد ازمایش بایستی حدود 20 دقیقه اب تخلیه شود تا اطمینان کامل از تخلیه هوا از داخل خط به عمل اید سپس شیرهای تخلیه را بسته و ازماش عدم وجود هوا انجام میگردد.

دوستا ن بقیه مطالب را به زودی خواهم نوشت از جمله ازمایش عدم وجود هوا و ازمایش نشتی و گرافهای انطاها
سه شنبه 24 دی 1392 06:28 ب.ظ
با سلام خدمت دوستان عزیز،صمیمانه از تمام عزیزانی که اطلاعاتی راجب روشهای جدید آزمایش خط لوله دارند به ایمیل بنده ارسال نمایند.

با تشکرفراوان
محمد
یکشنبه 31 شهریور 1392 09:54 ق.ظ
salam
آیا اگر خط لوله بیش از 2 ماه مورد بهره برداری قرار گیرد نیاز به تست دارد؟
دستورالعمل یا مستنداتی وجود دارد؟؟
mehdi
یکشنبه 18 اردیبهشت 1390 11:55 ب.ظ
hi,how R U
please write more about this matter,and do you know about gas steel welding?
jalilian
دوشنبه 23 آذر 1388 08:50 ب.ظ
باتوجه به ین که بنده پیمانکار شرکت گاز و درخصوص تست خطوط لوله فعالیت دارم دوست داشتم تبادل طلاعات کنیم ایمیل jajil_jalilian@yahho.com
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر